miercuri, 3 februarie 2010

masina de spalat vase -

Maşina de spălat vase Whirlpool coduri de eroare.

F0. F0. 10 flashes. 10 flash-uri. Sensor Break (Only shown in test programme. Not visible to customer). Break Sensor (Numai figurează în programul de testare. Nu sunt vizibile pentru a clientului).

F1. F1. Single flash. Flash unică. NTC Break. Break NTC. NTC open circuit/short circuit or ambient temperature less than 3 Celcius NTC circuit deschis / scurt-circuit sau temperatura ambiantă mai puţin de 3 grade Celsius

F2. F2. 2 Flashes. 2 blitz. Water leakage. Scurgerile de apă. Floater switch LS6 in drip tray has switched. Floater LS6 comutatorul din tava de picurare va trecut.

F3. F3. 3 Flashes. Blitz-uri 3. Heating system defect. Încălzire defect de sistem. Heater or relay on control board defect. Heater sau releu defect de control la bord. Chack also cabling. Chack, de asemenea, cablare.

F4. F4. 4 Flashes. 4 blitz. Draining failure. Drenare eşec. Drain pump, control board OWI or water indicator defect. Pompei de scurgere, de control la bord OWI sau apă indicator de defect.

F5. F5. 5 Flashes. 5 flashuri. Sprayarm Blocked (not present on VBL version. On 1 digit display will show as F and flashing start led). Sprayarm blocat (care nu sunt prezente pe versiunea VBL. La data de 1 afişare cifră va arăta ca F şi a începe a condus clipeste).

F6. F6. 6 Flashes. 6 Blitz-uri. Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level Supapă de apă (WV1) este pornit, dar debitmetru (FM) simţurile nu impulsurilor (mai puţin de 10 impulsuri în 10 secunde) şi indicatorul de apă (WI) este la un nivel scăzut
Water Valve Closed. Apa Valve închis. Water inlet hose blocked. Apa furtun de admisie blocat.
Water inlet valve (WV1) defective. Apa supapă de admisie (WV1) defect. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure) Debitmetru (FM) defect (duce la insuficienţă FM)

F7. F7. 7 Flashes. 7 blitz. Flow meter failure. Flow eşec metru. Flow meter defect. Flow defect de metru. Water inlet valve defect or water inlet hose blocked. Defect supapei de admisie de apă sau apă furtunul de admisie blocat.

F8. F8. 8 Flashes. 8 blitz. Water level failure. Apa eşec nivel. Sieve strongly dirty or big amount of foam inside to less water. Sită suma puternic murdare sau mari de spumă în interiorul la mai puţină apă.

F9. F9. 9 Flashes. 9 blitz. Continuously Water Inlet. Continuu de apa de admisie. Water inlet valve mechanically not closed or control board defect. Apa supapa de admisie nu mecanic închis sau de control defect de bord.

FA. FA. 11 Flashes. 11 blitz. OWI failure. Insuficienţă OWI. Dirty OWI lens. Lentilă Dirty OWI. OWI defect or control board defect. OWI defect sau de control defect de bord. Check cabling. Verificaţi cablare.

FB. FB. 12 Flashes. 12 blitz. Motorised Diverter Valve Automat derivaţie Valve

FC. FC. 13 Flashes. 13 blitz. Water Hardness Sensor Failure Apa Duritate Sensor Nerespectarea

A fault with no fault code indication = faulty module Un defect fără indicarea vina code = defect modulul

These codes should cover the entire range of Whirlpool dishwashers. Aceste coduri ar trebui să acopere toată gama de maşini de spălat vase Whirlpool.

Test Mode Test Mode


Make sure the appliance is empty of water before running Diagnostics as it does not pump out before starting to fill and therefore you could overfill the appliance. Asiguraţi-vă că aparatul este gol de apă înainte de a rula de diagnostic, deoarece nu are pompa afară înainte de a începe să completeze şi, prin urmare, aţi putea supraîncărcare aparatului.
Open the door and set the program to the first program. Deschide uşa şi a stabilit programul de la primul program. (Normally rinse). (În mod normal clătire).
Turn the power off. Opriţi alimentarea.
Press and hold the start button and while holding turn the power on. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire şi în timp ce ţineţi porni aparatul.
After a little while the start button will flash, release the button. După un pic în timp ce butonul de start va fulger, eliberaţi butonul.
Press the start button once and close the dishwasher door. Apăsaţi butonul Start, o dată şi închide uşa maşinii de spălat vase.
The machine will now run through a diagnostic routine. Maşina va rula acum printr-o rutina de diagnostic.
If memory serves me right it takes about 20 mins. Dacă memoria-mi serveşte drept este nevoie de aproximativ 20 minute.
The machine will stop during diagnostics if an error is found and will display the error code. Maşina se va opri în timpul de diagnosticare în cazul în care este găsită o eroare şi va afişa codul de eroare. If no error is found it will complete the diagnostics and end the programme. Dacă nu de eroare este găsit-o va finaliza diagnosticare şi sfârşitul programului.

To exit diagnostics at any time just press and hold the start button till the programme is cancelled Pentru a ieşi de diagnosticare, în orice moment trebuie doar să apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul Start până în program este anulată

Un comentariu:

roby spunea...

Ce trebuie sa-i fac sa nu mai apara F7?